Algemene Verkoopsvoorwaarden

 Version française ci-dessous

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en facturen voor geleverde diensten door SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV.


2. Offertes ingediend door SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV zijn bindend gedurende 30 dagen.


3. Alle prijzen zijn exclusief BTW.


4. Ieder protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Zo niet wordt verondersteld dat de klant de factuur stilzwijgend aanvaard heeft.


5. Bij aanvaarding verbindt de klant zich er toe om binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum te betalen. Facturatie gebeurt op het einde van elke maand, voor de in die maand geleverde diensten.

 

6. In geval van annulatie door de klant van opleidingen op de overeengekomen data, dan zal er een annulatievergoeding van 50% gefactureerd worden indien dit tussen 28 en 15 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding gebeurt, en een annulatievergoeding van 100% indien dit binnen de 14 kalenderdagen voor aanvang gebeurt.


7. In geval van niet tijdige betaling, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 250,00- EUR. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV het recht om haar diensten op te schorten.


8. De klant geeft de toestemming dat SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV zijn persoonsgegevens mag verwerken mits naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de klant die zullen worden verwerkt, zijn: bedrijfsnaam, adres, telefoon- & gsm-nummer(s), e-mail en naam contactperso(o)n(en) en diens emailadres en gsm-nummer. SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt door het onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde persoon.


9. De klant en SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV verbinden zich ertoe de commerciële, technische en niet publiek beschikbare informatie welke zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van hun opdracht strikt vertrouwelijk te houden en enkel te gebruiken voor en tijdens de uitvoering van de opdracht.


10. De rechtsverhouding tussen SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV en de klant wordt beheerst door het Belgisch
recht. Alle geschillen tussen hen zullen ter beoordeling aan de Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd.


Versie dd. 12 oktober 2023

Conditions génerales de vente

1. Les conditions générales s'appliquent à toutes les offres et factures relatives aux prestations fournies par
SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV.


2. Les offres soumises par SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV sont contraignantes pendant 30 jours.


3. Tous les prix s’entendent hors TVA.

 

4. Toute contestation d’une facture doit être formulée par lettre recommandée dans les 15 jours calendaires
suivant la date de la facture. Si ce n’est pas le cas, il est supposé que le client a tacitement accepté la facture.

 

5. Lors de l’acceptation, le client s’engage à payer dans les 15 jours calendaires suivant la date de facturation.
La facturation se fait à la fin de chaque mois, pour les services fournis au cours de ce mois.

 

6. En cas d’annulation par le client des cours de formation aux dates convenues, des frais d’annulation de 50%
seront facturés si cela est fait entre 28 et 15 jours calendaires avant le début de la formation, et des frais
d’annulation de 100% si cela intervient dans les 14 jours calendaires avant le début

 

7. En cas de retard de paiement, un intérêt de retard de 10 % à compter de la date de la facture est dû de plein
droit et sans mise en demeure, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10 % avec un minimum de 250,00 EUR.
En cas de non-respect des conditions de paiement convenues, toutes les factures impayées deviennent
immédiatement exigibles et SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV a le droit de suspendre ses services.

 

8. Le client autorise SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV à traiter ses données à caractère personnel sous réserve
du respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel. Les données personnelles du client qui seront traitées sont : le nom de
l'entreprise, l'adresse, le(s) numéro(s) de téléphone et de portable, l'e-mail et le nom de la (des) personne(s)
de contact, ainsi que son adresse e-mail et son numéro de téléphone portable. SOCIAL DIALOGUE NETWORK
BV ne peut être tenu responsable des dommages résultant de l’utilisation illicite des données à caractère
personnel par un tiers.

 

9. Le client et SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV s'engagent à garder strictement confidentielles les
informations commerciales, techniques et non accessibles au public qu'ils reçoivent de l'autre partie, même
après la résiliation de leur mission, et à ne les utiliser qu'avant et pendant l'exécution de la mission.

 

10. La relation juridique entre SOCIAL DIALOGUE NETWORK BV et le client est régie par le droit belge. Tous les
litiges entre eux seront soumis à l’appréciation des tribunaux d’Anvers.

 

Version dd. 12 octobre 2023